Privacyverklaring

 

Bij Open Now nemen we privacy heel serieus en zullen we alle bij ons beschikbare informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens zoals verderop weergegeven in dit privacy statement. De betreffende persoonsgegevens verwerken we omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
NAW-gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Bankgegevens
Gegevens over activiteiten op onze website

Doel verwerken gegevens

Open Now verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor het kunnen uitvoeren van onze samenwerkingsovereenkomst met jou. We verwerken ook persoonsgegevens als wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze financiële administratie en fiscale aangiften.

Geautomatiseerde besluitvorming

Open Now neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Open Now) tussen zit.

Bewaartermijn gegevens

Open Now bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor die gegevens worden verzameld of wettelijk verplicht is.

Delen van gegevens

Open Now verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal gegevens uitsluitend delen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze samenwerkingsovereenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Open Now blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover we van jou beschikken in een digitaal bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@opennow.nl.

Toestemming intrekken

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, in ieder geval binnen één maand nadat we je verzoek hebben ontvangen.

We willen je er wel op wijzen dat als je de toestemming voor gebruik van jouw persoonsgegevens intrekt dat tot gevolg kan hebben dat Open Now haar diensten niet meer kan leveren.

Indienen vragen en klachten

Mocht je nog vragen hebben over dit privacy statement of de manier waarop Open Now je gegevens gebruikt, dan kan je een mail sturen naar info@opennow.nl. Dit mailadres kan je tevens gebruiken voor klachten. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging gegevens

Open Now neemt de bescherming van persoonsgegevens en privacy zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@opennow.nl.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Bovenaan dit document staat de laatste wijzigingsdatum vermeldt. Bij significante wijzigingen zullen we je uiteraard per e-mail op de hoogte brengen.